До лицата, вписани в регистъра на ДАМТН по чл.36, ал.1 от ЗТИП и получили удостоверение от председателя на ДАМТН за осъществяване на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори

Във връзка с чл. 48 от Закона за технически изисквания към продуктите е необходимо лицата вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и получили от председателя на ДАМТН, удостоверение за осъществяване на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, в срок до 30.04.2021 г., независимо от подаваните до сега уведомления по чл. 9, ал. 5 от Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори, да предоставят:

    1. Списък на ползвателите, с които към настоящия момент имат сключен договор за поддържане на асансьори
    2. Точният административен адрес, на който са монтирани асансьорите по т. 1
    3. Регистрационните номера на посочените асансьори в списъка по т. 1
    4. Телефонният номер на SIM картата на монтираното аварийно алармено устройство позволяващо двустранна разговорна връзка между кабините на асансьорите по т. 3 и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора, съгласно чл.9, ал.1, т.5 от НБЕТНА.
    5. Мобилният оператор, притежаващ телефонния номер по т. 4

Списъците следва да бъдат изпратени на адрес damtn@damtn.government.bg в срок до 30.04.2021 г.

Събирането и обобщаването на исканата информация има за цел сравняване на представената от Вас информация с попълнената от органите за технически надзор в електронния регистър на ДАМТН, както и контрол по изпълнението на §12, ал. 2, във връзка с чл. 39, ал.2 от НБЕТНА.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 Списък на поддържаните асансьори към дата… (попълва се датата на изпращане на уведомлението) на лицето… (Попълва се юридическото име на дружеството), притежаващо удостоверение за дейностите …. (Попълва се номер на удостоверение и обхват на удостоверението)

 

№ по

ред

Точен административен адрес на който е монтиран асансьора Ползвател на

асансьора

Регистрационен № на асансьора Телефонния номер на SIM картата на монтираното аварийно алармено устройство Мобилен

оператор

           
           

 

Share this post