До лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН на основание чл. 34А, ал.1 от ЗТИП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, уведомява всички лица, упражняващи надзор на съоръжения с повишена опасност и получили лицензия за това по реда на чл. 34 от Закона за техническите изисквания към продуктите, че са предприети мерки за изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. С проекта на нормативен акт се по нов начин се урежда реда за водене на Регистър на съоръженията с повишена опасност. Промените предвиждат в задължение за органите за технически надзор, в кратки срокове, след влизане в сила на нормативния акт да впишат в регистъра по чл. 39, ал. 2 ЗТИП   всички регистрирани пред тях СПО. За неизпълнение на посоченото задължение, срещу виновните лица ще бъдат предприети мерки за налагане на административно наказание.

Във връзка с горното Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Ви уведомява, че Регистърът на съоръженията с повишена опасност е достъпен на линк: http://85.14.28.156:8080/damtn-system-web.

За осигуряването на достъп и вписване в Регистъра на СПО е необходимо, да подадете писмено заявление до председателя на ДАМТН, чрез съответния регионален отдел на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, в което да посочите:
1. наименованието на лицензираното лице;
2. № на издадената лицензия;
3. трита имена на лицата, които ще извършват вписванията в регистъра.

Потребителското име и паролата ще Ви бъдат предоставени не по-късно от 3 работни дни от постъпването на заявлението в ДАМТН, чрез съответния регионален отдел.

Ръководство за използване на системата е налично в меню ПОМОЩ – РЪКОВОДСТВО.

За предоставянето на потребителско име и парола не се дължи такса.

Лицата, на които са предоставени потребителско име и парола, могат да проверят верността на въведените от тях данни за регистрираните СПО.

Тестовият период на Регистъра на СПО ще приключи на 31.01.2019 г.

На 01.02.2019 г. Регистърът на СПО ще бъде достъпен за въвеждане на данни за съоръжения, които не са вписани или съществуващите данни да бъдат актуализирани.

Моля в срок до 01.04.2019г. да въведете данните за регистрираните пред Вас съоръжения с повишена опасност.

При възникнали проблеми, моля да уведомите началника на съответния регионалния отдел на ГД ИДТН.

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ
Председател на ДАМТН

Share this post