Доставка чрез покупка на химикали, сертифицирани сравнителни материали

» 21. 03. 2012 г. Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на химикали, сертифицирани сравнителни материали и консумативи за нуждите на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива””


Резултати от работата на длъжностните лица, определени от Възложителя за получаване, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка за доставка на химикали, сертифицирани сравнителни материали  и консумативи за нуждите на ГД „ККТГ“.

Обособена позиция №1: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на апарати за анализ на течни горива;
Определен за изпълнител: МАРВЕЛ ООД.

Обособена позиция №2: Реагенти за моторни изпитвания на горива;
Определен за изпълнител: ФОТ ООД.

Обособена позиция №3: Реагенти за хроматографски и спектрални анализи на горива;
Определен за изпълнител: ФОТ ООД.

Обособена позиция №4: Реагенти за физико-химични анализи на горива;
Определен за изпълнител: ФОТ ООД.

Обособена позиция №5: Консумативи за химични анализи на горива;
Определен за изпълнител: ФОТ ООД.

Обособена позиция №6: Реагенти за анализ на горива в подвижните лаборатории;
Определен за изпълнител: ФОТ ООД.

Обособена позиция №7: Консумативи за апаратите в подвижните лаборатории;
Определен за изпълнител: ФОТ ООД.

Обособена позиция №8: Консумативи за химични анализи на горива в подвижните лаборатории.
Определен за изпълнител: БИОГЕХЛАБ ООД.

Share this post