Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)” – прекратена

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)”:

 

Документация за участие в открита процедура
Образец № 1 – ЕЕДОП
Образец № 2 – Декларация за липса на регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим – попълва се приложеният образец
Образец № 3 – Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) попълва се приложеният образец
Образец № 4 – Предложение за участие
Образец № 5 – Техническо предложение
Образец № 6 – Ценово предложение
Образец № 7 – Проект на договор

Преписка № 00808-2016-0003


» [22.07.2016 г.]

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № 92-01-3(1)/21.07.2016 г. по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ДАМТН на основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки  даваме разяснения, както следва:

Въпрос 1: Моля да уточните критерия „Най-ниска цена“

Според условието: Участникът попълва таблицата, като посочва ед. цена за всеки бр. артикул по позиция в таблицата и сбор общо цена за посочения бр. артикули по съответната позиция- Моля уточнете какъв точно е сбора? Значи ли, че трябва да сумираме единичните цени на всички позиции. Тъй като не сте посочили количества, то ако всеки участник даде различни количества резултатът не може да бъде сравним и съпоставим. Би следвало да ни оценявате на сбора от единични цени, или да определите конкретни количества, позволяващи сравнимост и съпоставимост на оферите. Примерно: даден участник може да даде единична цена за 1 бр. От даден артикул, а друг за 5 бр. Или 10 бр. И как ще сравните тогава сбора от произведението?

Моля да направите уточнение относно условието: Общата стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава осигурения финансов ресурс за поръчката – Как точно да изчислим общата стойност, като не сте посочили количества и не сте определили от кой артикул каква необходимост имате?

Отговор 1:

Възложителят ще оценява общата стойност като сбор от единичните цени за 1 бр. артикул.

Въпрос 2:

Моля да посочите местата/или броя на населените места/ за доставка на артикулите предмет на настоящата поръчка, с цел коректно калкулиране на цените?

Отговор 2:

Мястото на доставка на артикулите ще се уточнява с всяка конкретна заявка на възложителя, но  с цел калкулиране на цените може да се вземат предвид следните градове: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Търговище, Смолян, София, Хасково, Шумен и Ямбол.


» [17.08.2016 г.]

Протокол № 1 от работата на Комисията


» [09.09.2016 г.]

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 13.09.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А ще се отварят ценовите предложения по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)”.


» [07.10.2016 г.]

Протокол № 2 от работата на Комисията
Протокол № 3 от работата на Комисията

Доклад от работата на Комисията

Решение за прекратяване на обществената поръчка

Обявление 756177 за невъзлагане на обществена поръчка


» [18.10.2016 г.]

ДО
“ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД
ГРАД СОФИЯ

ДО
БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На дата 07.10.2016 г. Ви е изпратено Решение № А – 703/06.10.2016 г. за прекратяване на процедура по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“.
Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква ,,б“ от ЗОП на посочения от Вас адрес. Към настоящия момент информацията ни от оператора на пощенска услуга е, че Решението не е получено от Вас. На основание чл. 43, ал.4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:
Решение № А – 703/06.10.2016 г. за прекратяване на процедура по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“ се счита за надлежно връчено на ,,ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД и ,,БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в профила на купувача, а именно: 18.10.2016 г.
Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № А–703/06.10.2016 г., както до Доклада  и Протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани на Профила на купувача на дата 07.10.2016 г.

Share this post