Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на автомобили за нуждите на ДАМТН”

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на автомобили за нуждите на ДАМТН”

 

Решение за откриване на процедурата
Обявление за обществената поръчка

Документация за участие в открита процедура

Образец № 1 – ЕЕДОП
Образец № 2 – Декларация за липса на регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим – попълва се приложеният образец
Образец № 3 – Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) попълва се приложеният образец
Образец № 4 – Техническо предложение
Образец № 5 – Ценово предложение
Образец № 6 – Проект на договор

Преписка: 00808-2016-0002


» [06.07.2016 г.]

Протокол № 1 от работата на комисията


» [07.07.2016 г.]

„На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 12 юли 2016 г. от 10:00 ч. в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А ще се отварят ценовите предложения по обособена позиция 1 с предмет „Доставка на 7 (седем) броя високо проходими автомобили, къса база“.


» [13.07.2016 г.]

За обособена позиция 2 „Доставка на 16 бр. високо проходими автомобили дълга база:
„На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 19 юли 2016 г. от 10:00 ч. в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А ще се отварят ценовите предложения по обособена позиция 2 с предмет „Доставка на 16 (шестнадесет) броя високо проходими автомобили, дълга база“.

За обособена позиция 3 – Доставка на 1 бр. лекотоварен автомобил тип пикап:
„На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 12 юли 2016 г. от 10:00 ч. в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А ще се отварят ценовите предложения по обособена позиция 3 с предмет „Доставка на 1 (един) брой лекотоварен автомобил, тип пикап“


» [14.07.2016 г.]

Протокол № 2 от работата на комисията

Протокол № 3 от работата на комисията


» [22.07.2016 г.]

Доклад № 1 от работата на комисията

Доклад № 2 от работата на комисията

Решение на комисията


» [01.09.2016 г.]

Договор по обособена позиция № 1
Техническо предложение по обособена позиция № 1
Ценово предложение по обособена позиция № 1

Договор по обособена позиция № 2
Техническо предложение по обособена позиция № 2
Ценово предложение по обособена позиция № 2

Договор по обособена позиция № 3
Техническо предложение по обособена позиция № 3
Ценово предложение по обособена позиция № 3

Обявление 746781 за възложена поръчка


» [18.10.2016 г.]

Обявление 753874 за приключване на договор


» [19.01.2017 г.]

Share this post