Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДАМТН”

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДАМТН”:

 

Документация за участие в открита процедура

Образец № 1 – Техническо предложение
Образец № 2 – Ценово предложение
Образец № 3 – Проект на договор
Образец № 4 – Декларации по образец
Образец № 5 – ЕЕДОП

Преписка: 00808-2016-0005


» [19.08.2016 г.]

Уважаеми господа,
Във връзка с постъпили въпроси с вх. № 92-01-5(1)/16.08.2016 г. по обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДАМТН“ на основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки  даваме разяснения, както следва:
„Във връзка с обявление за възлагане на обществена поръчка за доставка на горива, чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДАМТН, Ви моля да уточните следното:

Въпрос 1:
„В документацията за място на изпълнение на поръчката е посочено – „Изпълнението на поръчката е на територията на Република България и чужбина“. Плащането на горивата ще бъде извършено в Република България или съответната държава в чужбина? Уточнението е важно, поради разликата в цените на горивата в Република България и чужбина“
Отговор 1:
Плащането на горивото ще се извършва в бензиностанцията, от която е доставено (заредено).

Въпрос 2:
„В т.7. Условия и начин на плащане е посочено, че цените, по които Възложителя закупува горивата се определят от редовна, валидна и официално оповестена единична цена на дребно за деня на съответния вид гориво бензиностанция на участника като се приспада процент търговска отстъпка, посочен в Ценовото предложение. Важно е уточнението от цена на бензиностанция в Република България или в чужбина, тъй като разликата в цената е чувствителна.“
Отговор 2:
Участниците следва да предложат процент търговска отстъпка, който ще се приспада от редовна, валидна и официално оповестена единична цена на дребно за деня на съответния вид гориво на бензиностанция на участника. Изискване на Възложителя е процентът търговска отстъпка да е валиден за всички видове горива и за всички търговски обекти (бензиностанции) на участника. В този смисъл ако участникът има търговски обекти на територията на друга държава, извън Република България, горното изискване обхваща и тези търговски обекти.

Въпрос 3:
„Всички горива, които се доставят следва да отговарят на:

  • Наредба за изисквания на качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол ( Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003г. , обн ., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003г., последно изм. и доп. , бр. 88 от 24.10.2014г.);
  • Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 101 от 22.12.2015г.)
  • БДС EN 228 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване”;
  • БДС EN 590 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване”;
  • БДС EN 589 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване”.

Искам да уточня, че горивото, продавано в Р. Сърбия (която се явява в чужбина) и не е член на ЕС и не може да отговаря на зададените условия. Също така в Р.Сърбия, биокомпонента в горивата не е нормативно задължен, както в ЕС.
Моля за уточнение по горепосочените въпроси, за да подадем адекватна Оферта.“
Отговор 3:
Изброените нормативни актове, на които следва да отговарят горивата, се прилагат на територията на Република България.


» [2.09.2016 г.]

Протокол №1 от работата на комисията


» [21.09.2016 г.]

Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че на 28.09.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на ДАМТН гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4, ще се отварят ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет “Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДАМТН.


» [09.11.2016 г.]

Доклад и протоколи от работата на комисията

Решение за класиране


» [21.12.2016 г.]

Обявление  763712 за възложена поръчка


» [22.12.2016 г.]

Договор


» [22.01.2018 г.]Обявление за приключване на договора

Share this post