Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане”

 


Резултат от работата на длъжностните лица, определени от Възложителя за получаване, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане“.

Определен за изпълнител: Лукойл България ЕООД.

Share this post