„Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
Обявление за обществената поръчка

Документация за участие в открита процедура

ОБРАЗЕЦ № 1 – Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертатa за участие.
ОБРАЗЕЦ № 2 – Представяне на участника.
ОБРАЗЕЦ № 3 –  Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001.
ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ № 6 – Декларация за съгласие като подизпълнител.
ОБРАЗЕЦ № 7 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, § 1 и чл.107, § 1 от Регламент /Евратом/ №966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза.
ОБРАЗЕЦ № 8 – Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ № 9 –  Декларация  по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора.
ОБРАЗЕЦ № 10 –  Техническо предложение.
ОБРАЗЕЦ № 11 –  Ценово предложение.
ОБРАЗЕЦ № 12 –  Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
ОБРАЗЕЦ № 13 –  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
ОБРАЗЕЦ № 14 –  Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ № 15 –  Проект на договор.
ОБРАЗЕЦ № 16 –  Списък на доставки по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ № 17 –  Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП.


» [24.3.2015 г.]

Предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП

Във връзка с постъпило запитване (вх.№ 67-00-561/19.03.2015 г. на ДАМТН) относно обявена обществена поръчка с предмет „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване” в седем обособени позиции даваме следните разяснения:

Въпрос: По обособена позиция 1 „Помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане“ – възможно ли е помпените агрегати да бъдат с въздушно задвижване?

Отговор: Техническите характеристики на които следва да отговаря изпитвателното и измервателно оборудване по обособена позиция 1 „Помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане“ са посочени в документацията за участие – Глава IІ. Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации.


» [9.4.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване за разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции, Ви уведомявамe за следните въпроси и отговори:

Въпрос № 1.: 
Как се попълват документите по декларациите според образци 3,4,5,6,7,8,9,12,13,17 в случай на консорциум между чужда и български фирми с договор за консорциум.
А. Отделни декларации за всеки от участниците+декларация от името на консорциума.
Б. Само отделни декларации за членовете.
Отговор № 1.:
Обединението на физически лица и/или юридически лица има качеството на „участник “ в настоящата процедура и в този смисъл Възложителя прилага критериите за подбор към обединението, като цяло, а не към всяко от лицата включени в него с изключение на изискванията посочени в чл.56, ал.3 от ЗОП. Доколкото в отправеното искане за разяснение конкретизираните образци представляват документи за подбор, моля да се има предвид следното:
По отношение на образец № 3: Съгласно чл.56, ал.1, т.1, буква „б“ всяка оферта трябва да съдържа декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за удостоверяване на обстоятелствата по ал.1 и ал.5 и посочените в обявлението на настояща процедура обстоятелства по ал.2, т.1 и т.5 и ал.5 от ЗОП.
Съгласно чл.56, ал.3, т.1 от ЗОП и Глава І. „Указания за участие в обществена поръчка“, т.6 „Съдържание на офертата и критерии за подбор“ от документацията, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл.56, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП (т.е.декларацията по чл.47, ал.9) се представя за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението).
По отношение на образец № 13 следва да бъдат приложени поясненията в края на образеца.
По отношение на всички останали посочени в искането за разяснение образци Възложителя прилага изискванията за обединението като цяло.

Въпрос № 2.:
Представянето на консорциума (образец №2) на две отделни бланки ли следва да бъде, или както е за българските участници в обединение – в една обща.
Отговор № 2.:
Представянето на консорциума (образец №2) следва да бъде направено при спазване на поясненията дадени на стр.2 от образеца.


» [29.4.2015 г.]

Протокол № 1 от работата на комисията


» [11.5.2015 г.] СЪОБЩЕНИЕ

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции.

Уважаеми господа и госпожи,
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции ще се извърши на 15.05.2015г. в 10:00 часа в сградата на „Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“, бул. „Г.М. Димитров“ 52 А, ет.4, зала 402А.


» [18.5.2015 г.]

Протокол № 2 от работата на комисията

Протокол № 3 от работата на комисията

Решение за класиране


» [2.7.2015 г.]

Договор


» [7.7.2015 г.]

Решение за прекратяване


» [20.7.2015 г.]


» [29.7.2015 г.]

Информация за извършено авансово плащане  по сключен договор по обществена поръчка с предмет: “Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем  обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: „Помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане”; Обособена позиция № 2 с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”; Обособена позиция № 3 с предмет „Оборудване за нуждите на надзор на пазара“; Обособена позиция № 4 с предмет: „Преносим еталонен разходомер за втечнен газ пропан-бутан“; Обособена позиция № 5 с предмет: „ Апарати за нуждите на контрола на качеството течните горива”; Обособена позиция № 6 с предмет: „ Стенд за определяне на цетаново число; Обособена позиция № 7 с предмет: „ Оборудване за нуждите на контрола на качество на течните горива

Номер на договора: 11-00-47/15.06.15г.
Изпълнител:  Обединение Рофа Австрия и Рофа България

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 22.07.2015 г. фактура 0000000001 01.07.2015 г. 138 000.00 лв.

» [23.9.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключен договор във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет “Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции:
Обособена позиция № 2 с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”

Номер на договор: № 11-00-46/15.06.2015 г.
Изпълнител: „СИМАТЕКС“ ЕООД
Предмет на договора: Доставка на преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 07.08.2015 г. фактура 0000000247 15.07.2015 г. 117 300.00 лв.
Обща стойност на плащането към 08.08.2015 г. 117 300.00 лв.

Договор № 11-00-46/15.06.2015 г., сключен между ДАМТН и „СИМАТЕКС“ ЕООД се счита за изпълнен и приключил към 08.08.2015 г. на основание чл. 21, т.1, вр. чл. 2, ал.1 от същия.

Информация за освободенa гаранция за изпълнение на договор № 11-00-46/15.06.2015 г., сключен в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „”Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем  обособени позиции: Обособена позиция № 2 с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”.

Участник Дата, на която е върната гаранцията за изпълнение Основание за освобождаване на гаранциите за изпълнение
1 „СИМАТЕКС“ ЕООД – Обособена позиция № 2 10.09.2015 г. Чл. 63, ал.1 от ЗОП и
чл. 6, ал.4 от Договор № 11-00-46/15.06.2015 г.

» [23.10.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции“

Номер на договора: 11-00-43/05.06.15г.
Изпълнител: ДАНС ФАРМА
Предмет на договора: Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 24.09.2015г. фактура 0000004143 10.08.2015г. 101 352.04 лв.

Номер на договора: 11-00-51/16.06.15г.
Изпълнител: ИНФОЛАБ ЕООД
Предмет на договора: Доставка на оборудване за нуждите на надзор на пазара

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 24.09.2015г. фактура 0000000642 21.08.2015г. 101 880.00 лв.

» [27.11.2015 г.]

Информация за освободенa гаранция за изпълнение на договор 11-00-43/05.06.15г. сключен в резултат  на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции“

Участник Дата, на която е върната гаранцията за изпълнение Основание за освобождаване на гаранциите за изпълнение
1 ДАНС ФАРМА ЕООД 27.10.2015 г. Чл. 63, ал.1 от ЗОП и
чл. 6, ал.4 от Договор № 11-00-43/05.06.2015 г.

» [02.12.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции“

Номер на договора: 11-00-47/15.06.15г.
Изпълнител: Обединение Рофа Австрия и Рофа България
Предмет на договора: Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 23.11.2015г. фактура 0000000002 02.11.2015г. 552 000.00 лв.

Номер на договора: 11-00-43/05.06.15г.
Изпълнител: ДАНС ФАРМА
Предмет на договора: Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 17.11.2015г. фактура 0000004175 14.09.2015г. 425 410.56 лв.

» [28.12.2015 г.]

Информация за освободени гаранции за изпълнение на договори, сключени в резултат  на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции“

Участник Дата, на която е върната гаранцията за изпълнение Основание за освобождаване на гаранциите за изпълнение
1 Булсиб контрол ООД 27.11.2015г. Чл. 63, ал.1 от ЗОП и
чл. 6, ал.4 от Договор № 11-00-53/17.06.2015 г.
2 Рофа Австрия и Рофа България 27.11.2015г. Чл. 63, ал.1 от ЗОП и
чл. 6, ал.4 от Договор № 11-00-47/15.06.2015 г.
3 Инфолаб ЕООД 27.11.2015г. Чл. 63, ал.1 от ЗОП и
чл. 6, ал.4 от Договор № 11-00-51/16.06.2015 г.

» [8.01.2016 г.]
Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции“

Номер на договора: 11-00-52/17.06.15г.
Изпълнител: Булсиб Контрол ООД
Предмет на договора: Доставка на помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 08.12.2015г. фактура 0000000014 31.08.2015г. 107 400.00 лв.

Номер на договора: 11-00-53/17.06.15г.
Изпълнител: Булсиб Контрол ООД
Предмет на договора: Доставка на преносим еталонен разходомер за втечнен газ пропан-бутан

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 08.12.2015г. фактура 0000000015 31.08.2015г. 145 430.00 лв.

» [14.01.2016 г.]

Договор № 11-00-51/16.06.2015 г., сключен между ДАМТН и „ИНФОЛАБ“ ЕООД се счита за изпълнен и приключил към 24.09.2015 г. на основание чл. 21, т.1, вр. чл. 2, ал.1 от същия.

Договор № 11-00-43/05.06.2015 г., сключен между ДАМТН и „ДАНС ФАРМА“ ЕООД се счита за изпълнен и приключил към 17.11.2015 г. на основание чл. 21, т.1, вр. чл. 2, ал.1 от същия.

Договор № 11-00-47/15.06.2015 г., сключен между ДАМТН и Обединение „РОФА Австрия и РОФА България “ се счита за изпълнен и приключил към 23.11.2015 г. на основание чл. 21, т.1, вр. чл. 2, ал.1 от същия.

Share this post