Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване в шест обособени позиции

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в шест обособени позиции

 
Решение за откриване на процедурата
Обявление за обществената поръчка

Документация за участие в открита процедура
ОБРАЗЕЦ № 1 – Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертатa за участие.
ОБРАЗЕЦ № 2 – Представяне на участника.
ОБРАЗЕЦ № 3 –  Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001.
ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация за съгласие като подизпълнител.
ОБРАЗЕЦ № 6 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, § 1 и чл.107, § 1 от Регламент /Евратом/ №966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза.
ОБРАЗЕЦ № 7 – Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ № 8 –  Декларация  по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора.
ОБРАЗЕЦ № 9 –  Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП
ОБРАЗЕЦ № 10 –  Техническо предложение.
ОБРАЗЕЦ № 11 –  Ценово предложение.
ОБРАЗЕЦ № 12 –  Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
ОБРАЗЕЦ № 13 –  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
ОБРАЗЕЦ № 14 –  Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ № 15 –  Проект на договор.
ОБРАЗЕЦ № 16 –  Списък на доставки по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП.


» [15.9.2015 г.]

Предварителен контрол
Доклад от АОП


» [5.10.2015 г.]

Решение за прекратяване


» [21.10.2015 г.]

Отговор на запитване No. 67-00-157


» [30.10.2015 г.]

Уведомяваме Ви, че на 3.11.2015 г. – вторник, от 13:30 ч. в сградата на ДАМТН на адрес  София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, зала-етаж 4, комисията, назначена със Заповед А-851/23.10.2015 г. ще отвори  ценовите оферти (Плик № 3) към процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в  шест обособени позиции.


» [13.11.2015 г.]

Решение и Протокол от работата на Комисия за отваряне, разглеждане и оценяване на оферти.


» [08.12.2015 г.]

Договор по Обособена позиция № 2 с предмет „Мултидименсионен газов хроматограф“


» [14.12.2015 г.]

Договор по Обособена позиция № 4 с предмет „Аутосамплер за висококачествен течен хроматограф“

Договор по Обособена позиция № 5 с предмет „Лабораторни камини“


» [14.01.2016 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в шест обособени позиции“

Номер на договора: 11-00-10005/04.12.15г.
Изпълнител: ДЗЗД Обединение Рофа Австрия и Рофа България
Предмет на договора: Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване/ Обособена позиция № 2 – Мултидименсионен газов хроматограф

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 18.12.2015г. фактура 0000000004 04.12.2015г. 350 160.00 лв.

Номер на договора: 11-00-10014/09.12.15г.
Изпълнител: Кем Аналитикъл Сървисис ЕООД
Предмет на договора: Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване/ Обособена позиция № 4 – Аутосамплер за висококачествен течен хроматограф

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 18.12.2015г. фактура 0000000181 15.12.2015г. 27 600.00 лв.

Номер на договора: 11-00-10016/10.12 .15г.
Изпълнител: Лаборбио ООД
Предмет на договора: Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване/ Обособена позиция № 5 – Лабораторни камини

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 18.12.2015г. фактура 0000001588 15.12.2015г. 26 304.00 лв.

» [15.01.2016 г.]

Информация за освободенa гаранция за участие в проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване” в шест обособени позиции

Участник Дата, на която е върната гаранцията за изпълнение Основание за освобождаване на гаранциите за изпълнение
1 Аквахим АД 06.01.2016 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
2 Лаборбио ООД 06.01.2016 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП.
3 Кем Аналитикъл Сървисис ЕООД 06.01.2016 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
4 Обединение Рофа Австрия и Рофа България 06.01.2016 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП

Информация за освободени гаранции за изпълнение на договори 11-00-10016/10.12.15г., 11-00-10014/09.12.15г. и 11-00-10005/04.12.15г. сключени в резултат  на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване” в шест обособени позиции

Участник Дата, на която е върната гаранцията за изпълнение Основание за освобождаване на гаранциите за изпълнение
1 Лаборбио ООД 14.01.2016 г. Чл. 63, ал.1 от ЗОП и
чл. 6, ал.4 от Договор № 11-00-10016/10.12.2015 г.
2 Кем Аналитикъл Сървисис ЕООД 14.01.2016 г. Чл. 63, ал.1 от ЗОП и
чл. 6, ал.4 от Договор № 11-00-10016/10.12.2015 г.
3 Обединение Рофа Австрия и Рофа България 14.01.2016 г. Чл. 63, ал.1 от ЗОП и
чл. 6, ал.4 от Договор № 11-00-10016/10.12.2015 г.

Share this post