Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”

 


» [01.11.2016 г.]

До всички заинтересовани лица,

Във връзка с постъпило искане на основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки с вх. № 92-02-15(1) от 01.11.2016 г. по обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“, даваме следните разяснения:

Въпрос: 
„Относно показателите за оценка в обявата е посочено: К=К1*60+К2*40, където К1 е оценка на предложената цена, а К2 е оценка на предложената отстъпка. Веднага след това е посочено, че „Показателят К1 е с тежест 40 %, Показателят К2 е с тежест 60 %“, което противоречи на формулата посочена по-горе. Моля да посочите еднозначно показателите за оценка и тяхната тежест.“

Отговор:
В обявата за обществената поръчка е допусната техническа грешка в частта, съдържаща формулата за оценка (К=К1*60+К2*40). Критерият за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест са посочени и в т. 7 от Документацията. Формулата, по която ще се оценяват офертите е К=К1*40+К2*60. В обявата правилно е записана тежестта на всеки от показателите.


» [02.11.2016 г.]

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В обявата за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“, се променя таблицата със спецификацията на материалите в документа: техническо предложение.


» [02.11.2016 г.]

До всички заинтересовани лица,

Във връзка с постъпило искане с вх. № 92-02-15(2) от 02.11.2016 г. по обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“, на основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки даваме следните разяснения:

Въпрос:
„На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, в законоустановения срок, моля за следните разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет: Моля да уточните съгласно документацията за арт. № 84 „Фолио за ламиниране, 2х80 мк. Опаковка за 100 бр.“ Какво трябва да се оферира два пласта по 80 микрона или двойна опаковка от 80 микрона фолио?“

Отговор:
Изискването на Възложителя е за арт. № 84 „Фолио за ламиниране, 2х80 мк. Опаковка 100 бр.“ да бъде оферирано фолио два пласта по 80 микрона. Опаковка за 100 бр.


» [04.11.2016 г.]

До всички заинтересовани лица,

Във връзка с постъпило искане с вх. № 92-02-15(3) от 04.11.2016 г. по обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“, на основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки даваме следните разяснения:

Въпрос:
„На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки, моля да ни предоставите допълнителна информация, както следва:
Във връзка с промяна от 02.11.2016 г. на таблицата със спецификацията на материалите в документа: техническо предложение, като съответно са добавени още позиции: заложените от Възложителя количества определят себестойност над заложената максимално допустима цена на офертата. Сумата от позиции № 39 „Папка: от PVC /5000 опаковки по 50 бр. = 250 000 бройки/, № 92 „Хартия копирна А4 /44500 опаковки/ и № 40, 41 и 42 „Папка: класьор /550+1550+800=2900 бр./ са със себестойност над 50 000 лв.  Процедурата е със заложена максимална прогнозна стойност 50 000,00 лв., която не трябва да се надвишава.
Моля да преразгледате прогнозната стойност или прогнозните количества, за да може да се изготви коректна оферта по Вашите параметри.“

Отговор:
В публикуваната на профила на купувача документация изрично е записано, че Възложителят си запазва правото да заявява по-големи количества от даден артикул, за сметка на друг, както и че посочените количества са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не поръчва всички договорени количества.
В този смисъл Възложителят не счита, че е необходимо преразглеждане на прогнозната стойност на поръчката, както и на прогнозните количества.


» [18.11.2016 г.]

Протокол от работата на комисията

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител


» [16.12.2016 г.]

Договор

Share this post