Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” в четири обособени позиции”

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” в четири обособени позиции

Документация за участие в открита процедура

Приложения към документацията

Преписка: 00808-2016-0007


» [17.11.2016 г.]

Протокол №1 от работата на комисията

Решение за прекратяване на позиции 2 и 3

Съобщение

Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че на 22.11.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на ДАМТН гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4, ще се отварят ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” по обособена позиция 1.


» [21.11.2016 г.]

Съобщение

Уважаеми участници,
На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 24.11.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А ще се отворят ценовите предложения по обособена позиция 4 на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”.


» [29.11.2016 г.]

Доклад за работата на комисията

Протокол № 2 от работата на комисията

Протокол № 3 от работата на комисията

Протокол № 4 от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител по обособена позиция 1

Решение за избор на изпълнител по обособена позиция 4


» [30.11.2016 г.]

Обявление за невъзлагане


» [05.12.2016 г.]

Договор по обособена позиция 1


» [16.12.2016 г.]

Договор по обособена позиция 4


» [22.12.2016 г.]


» [19.01.2017 г.]

Share this post