Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване

Решение

Обявление

Документация за участие

 • ОБРАЗЕЦ № 1 – Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 2 – Списък на документите, съдържащи се в офертата
 • ОБРАЗЕЦ № 3 –  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
 • ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 • ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
 • ОБРАЗЕЦ № 6– Декларация, съдържаща информация за общия оборот за последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 7– Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано до датата, определен като краен срок за изпълнение предмета на обществената поръчка, за доставка на стоки, които са подобни на предмета на обособената позиция, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 8 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 9 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • ОБРАЗЕЦ № 10 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора
 • ОБРАЗЕЦ № 11 – Техническо предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
 • ОБРАЗЕЦ № 12 – Ценова оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
 • ОБРАЗЕЦ № 13 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
 • ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Share this post