Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване

С Решение №А-179/25.04.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  “Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване“.

Обявление за обществената поръчка: 539038

Номер на обществената поръчка: 00808-2013-0001

 • Документация
 • Образец 1 – Оферта
 • Образец 2 – Списък на документите
 • Образец 3 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
 • Образец 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 • Образец 5 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
 • Образец 6 – Декларация, съдържаща информация за оборота от доставки на стоки, за последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП
 • Образец 7 – Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години
 • Образец 8 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
 • Образец 9 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • Образец 10 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора
 • Образец 11 – Техническо предложение
 • Образец 12 – Ценова оферта
 • Проект на договор

» [16.5.2013 г.] Отговори на постъпили въпроси

Във връзка с постъпили въпроси от 13.5.2013 г. по документацията за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет “Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН” даваме следните разяснения:
Обособена позиция №1 “Доставка на метални огнеупорни шкафове за съхранение на газови бутилки под налягане”.
Въпрос №1: Моля потвърдете дали посочените в техническото задание размери са външни (габаритни) или вътрешни.
Отговор: Посочените размери в техническото задание са външни (габаритни).

Въпрос №2: Има ли конкретни изисквания към конструкцията на шкафовете – дебелина на металния лист, двустенен корпус, начин за  фиксиране на бутилките, вид на покритието?
Отговор: Металните огнеупорни шкафове трябва да съответстват на изискванията на стандарт БДС EN 14470-2:2006 или еквивалентен. Шкафовете трябва да бъдат придружени с необходимите документи удостоверяващи съответствието им с изискванията на стандарта.

Въпрос №3: Изискват ли се сертификати за огнеупорност, издадени от акредитиран сертифициращ орган, и ако да – съответствието на какъв стандарт следва да гарантират?
Отговор: Предлаганите метални огнеупорни шкафове трябва да са с граница на огнеустойчивост 30 минути, за което трябва да се представи съответния документ удостоверяваш това и съответстващ на изискванията на нормативните документи по пожарна безопасност.


СЪОБЩЕНИЕЦеновите оферти (Плик № 3) на участниците в обществена поръчка с предмет „Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване“, открита с Решение № А-179/25.04.2013г. на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, ще бъдат отворени на 11.06.2013 г. в 16.30 часа в сградата на ДАМТН на бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, заседателна зала № 402А.

Share this post