Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване“ в две обособени позиции: Обособена позиция 1 : Доставка на 3 броя климатици, Обособена позиция 2 : Доставка на 3 броя хладилници с взривозащитена вътрешна част., както и номера на импортираните  документ от АОП:

Решение за откриване на процедурата
Обявление за обществената поръчка

Документация за участие в открита процедура

ОБРАЗЕЦ № 1 – Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертатa.
ОБРАЗЕЦ № 2 – Представяне на участника.
ОБРАЗЕЦ № 3 –  Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ № 3а – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.
ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001.
ОБРАЗЕЦ № 5 –  Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки за липса на свързаност с друг участник или кандидат, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2.
ОБРАЗЕЦ № 6 –  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
ОБРАЗЕЦ № 6а –  Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
ОБРАЗЕЦ № 7 – Декларация – списък на доставките, които са предмет на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените доставки – по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ № 8 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, § 1, чл.107, § 1 и чл.109 от Регламент /ЕС Евратом/ №966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза.
ОБРАЗЕЦ № 9 –  Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора.
ОБРАЗЕЦ № 10 –  Техническо предложение за изпълнение на поръчката
ОБРАЗЕЦ № 11 –  Ценово предложение
ОБРАЗЕЦ № 12 –  Проект на договор.
ОБРАЗЕЦ № 13 –  Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.


» [25.8.2015 г.]

Относно: Запитване по обществена поръчка с предмет “Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателно оборудване” по проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качеството” (BG161PO003-4.3.02-0001-С0001)

Във връзка с постъпило запитване, наш вх.№ 67-00-1313 относно обявена обществена поръчка с “Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателно оборудване” по проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качеството” (BG161PO003-4.3.02-0001-С0001) даваме следните разяснения:

Въпрос 1 : По обособена позиция № 2 Доставка на 3 броя хладилници с взривозащитена вътрешна част
Ще приемете ли участник да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват: „Търговия (включително доставка) с лабораторна апаратура, консумативи, оборудване, гаранционно обслужване на предлаганата апаратура, обучение, доставка на резервни части?
В критерии за подбор е посочено следното изискване: „Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивателент, с обхват за Обособена позиция 2 – Доставки на хладилно оборудване“, като това изискване се доказва с представянето на заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент.
Тъй като предмета на обществената поръчка е именно „Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателно оборудване“ и тъй като спрямо техническите изисквания заложени по Обособена позиция 2 за хладилници с взривозащитена вътрешна част, които ще бъдат използвани за съхранение на течни горива и охлаждане преди изпитване, считаме, че внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват: „Търговия (включително доставка) с лабораторна апаратура, консумативи, оборудване, гаранционно обслужване на предлаганата апаратура, обучение, доставка на резервни части, се приема за съответстваща на условието по т.8.3 от документацията за обществената поръчка.


» [23.9.2015 г.]

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, ви уведомяваме, че отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет „Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване“ и № в Агенция по обществени поръчки (АОП) 00808-2015-0005 ще бъде извършено на 24.09.2015 г. от 14:00 ч. в сградата на ДАМТН.

Поради допусната техническа грешка, при определянето на крайния срок за подаване на офертите е посочен почивен ден (21.09.2015г.). При прилагането на правилото за броенето на сроковете, определено в чл. 60, ал. 6 от ГПК, крайният срок за подаването на офертите изтича на 23.09.2015 г.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Оферти ще се приемат на 23.09.2015 г. до 17.00 ч.


» [29.9.2015 г.]

Протокол №1 от работата на комисията.


» [02.11.2015 г.]

Уважаеми дами и господа,

Комисията назначена със Заповед № A-776/24.09.2015 г. на Главения секретар на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Възложител съгласно Заповед А-760/18.09.2015 г. за получаване, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване“ в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на 3 броя климатици, Обособена позиция 2: Доставка на 3 броя хладилници с взривозащитена вътрешна част“ в изпълнение на проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качеството” (BG161PO003-4.3.02-0001-С0001), обявява на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки отваряне на ценовите оферти на 05.11.2015 г. в 09.30 часа в заседателната зала на 4 етаж в сградата на ДАМТН на бул. „Г.М. Димитров“ № 52 А.


» [10.11.2015 г.]

Решение от работата на комисията

Протокол № 2 от работата на комисията.

Протокол № 3 от работата на комисията.


» [10.12.2015 г.]

Договор

Приложение № 1 към договора

Приложение 2 – представена е декларация от „ДАНС ФАРМА“ЕООД по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 3 към договора


» [14.1.2016 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване”

Номер на договора: 11-00-10008/09.12.15г.
Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД
Предмет на договора: Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване”, Обособена позиция № 2  – Доставка на 3 броя хладилници с взривозащитена вътрешна част

Дата на извършеното плащане Основание на плащане Размер на плащането
Документ № на документа Дата на документа
1 18.12.2015 г. фактура 0000004307 17.12.2015 г. 7715.05 лв.

Share this post