Доставка на преносими компютри, преносими компютърни конфигурации с възможност за разпечатване и мрежови конфигурации за управление и съхранение на данни

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ И МРЕЖОВА КОНФИГУРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ”

Решение за откриване на процедуратаРешение за промяна
Обявление за обществената поръчка

Документация за участие в открита процедура

ОБРАЗЕЦ № 1 – Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертатa за участие.
ОБРАЗЕЦ № 2 – Представяне на участника.
ОБРАЗЕЦ № 3 –  Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ № 3а – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.
ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001.
ОБРАЗЕЦ № 5 –  Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки за липса на свързаност с друг участник или кандидат, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2.
ОБРАЗЕЦ № 6 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ОБРАЗЕЦ № 6а – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
ОБРАЗЕЦ № 7 – Списък – декларация на доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години
ОБРАЗЕЦ № 8 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, § 1, чл.107, § 1 и чл.109 от Регламент /ЕС Евратом/ №966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза.
ОБРАЗЕЦ № 9 –  Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора.
ОБРАЗЕЦ № 10 –  Техническо предложение за изпълнение на поръчката
ОБРАЗЕЦ № 11 –  Ценова оферта
ОБРАЗЕЦ № 12 –  Проект на договор.
ОБРАЗЕЦ № 13 –  Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.


» [09.10.2015 г.]

Решение за промяна

ОБРАЗЕЦ № 10 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката
ОБРАЗЕЦ № 12 – Проект на договор


» [15.10.2015 г.]

Становище от предварителен контрол

Доклад от предварителен контрол


» [29.10.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване № 67-00-1623-1/29.10.2015г. относно обществена поръчка с предмет „Доставка на преносими компютри, преносими компютърни конфигурации с възможност за разпечатване и мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни“ даваме следните разяснения:

Въпрос: Във връзка с обявление за откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на преносими компютри, преносими компютърни конфигурации с възможност за разпечатване и мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни“, моля да направите уточнение по отношение на оформлението на съдържанието на офертата. Според документация за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на преносими компютри, преносими компютърни конфигурации с възможност за разпечатване и мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни“ и според образец № 1 от документацията „Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на преносими компютри, преносими компютърни конфигурации с възможност за разпечатване и мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни“, участникът трябва да представи „Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (Образец 6а)“. Образец 6а липсва в приложените документи в Профила на купувача, намиращ се на ел.адрес: https://www.damtn.government.bg/dostavka-na-prenosimi-kompyutri-prenosimi-kompyutarni-konfiguratsii-s-vazmozhnost-za-razpechatvane-i-mrezhovi-konfiguratsii-za-upravlenie-i-sahranenie-na-danni/ Моля да уточните, дали бихте приели предложения без приложена декларация по Образец 6а или да публикувате липсващия образец.

Отговор: Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (Образец 6а) е публикувана на сайта на ДАМТН в рубрика „Профил на купувача“ – обществена поръчка с предмет „Доставка на преносими компютри, преносими компютърни конфигурации с възможност за разпечатване и мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни „ и същата трябва да бъде приложена към офертата.


» [5.11.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване № 67-00-1690/04.11.2015г. в ДАМТН, даваме следните разяснения:

Въпрос 1: Моля, за пояснение по документацията за участие, глава ІІ Пълно описание на предмета на обществената поръчка и технически спецификации. Мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни. В т. 4.2.11 е необходимо да бъдат доставени трансивери и свързващи кабели за връзка към наличните в блейд шасито 2 бр. Cisco MDS 9124e SAN комутатори, моля за пояснение дали в наличните комутатори има свободни лицензирани общо четири броя порта. Моля, за пояснение дали има налични и четири броя свободни трансивери, общо за двата комутатора.
Отговор: По спецификация при доставка Cisco MDS 9124e SAN комутаторите са 12 портови. Нямаме информация колко порта са лицензирани. Свободните трансивери общо за двата комутатора са 2 (два) броя.

Въпрос 2: Моля, за пояснение по документацията за участие, глава ІІ Пълно описание на предмета на обществената поръчка и технически спецификации. Мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни. В т. 4.3.  се изисква доставка на съвместим процесор към наличния сървър HP ProLiant BL420 Gen 8. Процесорът Intel® Xeon® E5-2420 не е в производствената листа на Хюлет Пакард и е необходимо да бъде заменен с процесор от по-ново поколение HP ProLiant BL420 Gen 8 Е5-2420v2. Моля, пояснете ъпгрейд към двупроцесорна система ли е необходимо да бъде извършен или подмяна на текущия процесор с друг, тъй като процесорите между различните поколения не са съвместими.
Отговор: Необходимо е да бъде извършен ъпгрейд към двупроцесорна система.

Въпрос 3: Моля, за пояснение по документацията за участие, глава ІІ Пълно описание на предмета на обществената поръчка и технически спецификации, Мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни. В т. 4.5. се изисква доставка на UPS, моля пояснете каква е консумираната мощност на съществуващата информационна архитектура, за която се изисква автономна работа поне 15 мин. при 50% натоварване.
Отговор: Консумираната мощност на съществуващата информационна архитектура е приблизително 4500 W.

Въпрос 4: Моля, пояснете по документацията за участие, глава ІІ Пълно описание на предмета на обществената поръчка и технически спецификации, Мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни. Предвид изискването по т. 4.6. необходимо ли е да се доставят операционни системи Windows Server 2012 R2 за блейд сървърите? Ако да, моля да посочите лицензионното споразумение, което има Вашата организация с Microsoft, както и необходимо ли е да бъдат доставени потребителски лицензи за достъп (CAL) и колко на брой.
Отговор: Да, необходимо е да се доставят операционните системи посочени в т. 4.6. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор няма лицензионно споразумение с Microsoft. Такова споразумение има Министерски съвет за нуждите на държавната администрация. Не са необходими потребителски лицензии.


» [19.11.2015 г.]

Протокол № 1 от работата на комисията.


» [25.11.2015 г.]

Протокол № 2 от работата на комисията.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, обявява, че отварянето на ценовите оферти и оповестяването на предлаганите цени на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ И МРЕЖОВА КОНФИГУРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ” ще се проведе на 27.11.2015 г. (петък) от 11.00 ч. в стая № 46, ет. 4, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13.


» [27.11.2015 г.]

Протокол № 3 от работата на комисията.

Решение за класиране.


» [14.12.2015 г.]

Договор

Приложение 1 към договора

Приложение 2 към договора

Приложение 3 към договора

 


» [14.01.2016 г.]

 

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Доставка на преносими компютри, преносими компютърни конфигурации с възможност за разпечатване и мрежови конфигурации за управление и съхранение на данни”

Номер на договора: 11-00-10020/12.12.15г.
Изпълнител: Сапиент ЕООД
Предмет на договора: Доставка на преносими компютри, преносими компютърни конфигурации с възможност за разпечатване и мрежови конфигурации за управление и съхранение на данни

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 18.12.2015г. фактура 0000000026 15.12.2015г. 409 891.66 лв.

 

Share this post