Доставка на реагенти и консумативи за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на реагенти и консумативи за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

 


» [1.7.2015 г.]

Протокол от работата на комисията

ID 9042510


» [10.7.2015 г.]

Договор по обособена позиция 4

Приложение 1А към договора

Share this post