Доставка на специализирани моторни превозни средства за нуждите на ДАМТН

Решение

Обявление

 

 • Документация за участие
 • Образец 1 – Оферта
 • Образец 2 – Списък на документите
 • Образец 3 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП
 • Образец 4 – Декларация по чл. 47 от ЗОП
 • Образец 5 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
 • Образец 6 – Декларация за оборота от доставки на леки автомобили, реализиран от участника през последните три години съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП
 • Образец 7 – Декларация, съдържаща списък на успешно изпълнените от участника договори за доставка на леки автомобили през последните три години съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП
 • Образец 8 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1 от ЗОП
 • Образец 9 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • Образец 10 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора
 • Образец 11 – Техническо предложение
 • Образец 12 – Ценова оферта
 • Образец 13 – Декларация, съдържаща списък на автомобилните сервизни бази и тяхното местонахождение
 • Проект на договор

Във връзка с постъпил на 05.08.2013 г. въпрос по документацията за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Доставка на специализирани моторни превозни средства за нуждите на ДАМТН” в четири обособени позиции, даваме следното разяснение:

За 4-те обособени позиции:
Въпрос: В техническите изисквания за автомобилите по всички обособени позиции се изисква представянето на информация относно потреблението на енергия в „Gj” през експлоатационния живот на автомобила (200 000 км) при определен разход на гориво. Моля да ни информирате по каква методика (формула) следва да бъде изчислено потреблението на енергия?

Отговор: Методиката е нормативно регламентирана в Наредба № Н-13 от 15 март 2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на пътните превозни средства (ДВ, бр. 26 от 2011 г., изм. бр. 75 от 2011 г.), издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 26а, ал. 3 от ЗОП.
При определянето на потреблението на енергия следва да се използва разхода на гориво на автомобила при смесен цикъл, тъй като тази показател е заложен като критерии в спецификациите на автомобилите.


Отварянето на ценовите оферти по процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на специализирани моторни превозни средства за нуждите на ДАМТН“, открита с Решение № А-267/15.07.2013г. на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в четири обособени позиции, ще се извърши на 25.10.2013 г., петък, в 13.00 ч., в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. “Д-р Г.М.Димитров” № 52А, заседателна зала № 402А.

Share this post