Европейската комисия препоръчва облекчени процедури за личните предпазни средства

ДАМТН, като компетентен орган за надзор на пазара в областта на лични предпазни средства (ЛПС),  информира всички заинтересовани лица, че на 16.03.2020 г. беше получена от Европейската комисия (ЕК) „Препоръка на Европейската комисията относно оценката на съответствието и процедурите за надзор на пазара в контекста на заплахата от COVID-19”, която е приета на 13 март 2020 г.

ЕК препоръчва редица действия в контекста на заплахата от вируса COVID-19, чрез които  да се гарантират наличностите на пазара на ЛПС и медицински изделия. Те са от съществено значение за здравните работници, за оказващите първа помощ и за останалия медицински персонал, който полага усилия за овладяване на вируса и за ограничаване по-нататъшното му разпространение.

В препоръката на ЕК са включени:

– мерки за задаването на приоритет на процедурите за оценяване на съответствието на лични предпазни средства (ЛПС);

– възможност за позоваване на препоръки на СЗО за продукти, които са ЛПС и са произведени при използване на технически решения, различни от хармонизираните стандарти;

– използването на дерогации от процедури за оценяване на съответствието за медицински изделия, както и насоки за органите на ДЧ, извършващи надзор на пазара по отношение на личните предпазни средства или медицинските изделия.

Линк за изтегляне от Официалния вестник на Европейския съюз на препоръката на ЕК на български език:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:079I:FULL&from=EN

Линк с корекция, нанесена поради грешка при публикацията:

letter_Cion-corrigendum

Share this post