Бих желал да попитам колко години е техническата и метрологична давност на електромер “статичен за активна енергия, монофазен многотарифен” тип. Колко години след монтажа от енергоразпределителното дружество трябва да премине калиброване или подмяна?

Електромерите, които се използват за търговски плащания, трябва да отговарят на техническите и метрологичните изисквания, определени в Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСКПМК) към Закона за измерванията (ЗИ) или на съществените изисквания, посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за измерване (НСИОССИ) към Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
Всички електромери, пуснати на пазара по реда, определен в посочените нормативни документи, които имат изискуемите маркировки за одобрен тип и първоначална проверка или за оценено съответствие, могат да бъдат използвани по смисъла на чл. 5 от ЗИ и подлежат на последващи проверки по реда на този закон.
Последващата проверка на еднофазни (монофазни) електромери се извършва периодично на 6 години, съгласно Заповед № А–333/29.05.2014 г. на председателя на ДАМТН. Заповедта е публикувана на интернет страницата на агенцията www.damtn.government.bg в рубрика „Регистри”.
Първоначалните проверки на електромери от одобрен тип по реда на ЗИ и последващите проверки се удостоверяват със знак съответно по Приложение № 51 и Приложение № 52 към НСКПМК, върху който е означен и годината, през която е извършена проверката. Първата последваща периодична проверка на тези електромери се извършва на шестата година след годината, нанесена на знака от проверка.
Когато електромерът е пуснат на пазара с оценено съответствие по реда на ЗТИП първата последваща проверка се извършва на шестата година след годината, нанесена на допълнителната метрологична маркировка, следваща маркировката за съответствие СЕ.