Имам намерение да закупя и да внеса многоместна моторна лодка, с която ще се организират екскурзии. Моля за списък със законовите изисквания за внос на подобна лодка от страна извън ЕС?

Относно въпроса за списък със законови изисквания за внос на моторни лодки, Ви информирам, че нормативни документи  от компетенциите на ДАМТН, регламентиращи  изискванията към плавателните съдове за отдих са:

  1. Директива 2013/53/ЕС относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване;
  2. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на  плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване;
  3. Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията.