Имам запитване относно водонагряваща смесителна батерия, която се монтира на мястото на батерията за вода, но е с функция за загряване на водата. Моля да ми отговорите, каква е максималната допустима мощност за такъв артикул, според европейската директива. Въпросът ми е с цел проучване на пазара, понеже обмислям поръчка на подобни артикули от Китай с цел продажба в магазини в България.

За водонагряващите смесителни батерии (електрическа смесителна батерия с нагряване на водата) са приложими Наредбите, приети на основание чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). За тях, когато се захранват с променливо напрежение от 50 V до 1000 V или с постоянно напрежение от 75 V до 1500 V, е приложима Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Тя е транспонирана в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Ако те имат захранващ блок, който генерира или допринася за генериране на електромагнитни излъчвания или се влияе от смущаващи електромагнитни излъчвани, то за тях е приложима също и Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Тя е въведена в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост. Посочените от Вас продукти попадат и в обхвата на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества.

Към водоподгревателите има и изисквания за екопроектиране, определени в Регламент № 814/2013. Изискванията се отнасят за енергийната ефективност и са посочени в Приложение II, т.1, в) на регламента. Няма изисквания за максимална допустима мощност. Видно от Вашия въпрос, Вие възнамерявате да осъществявате внос на такива продукти. Съгласно изискванията на ЗТИП, като вносител имате задължението да пускате на пазара само продукти с оценено и удостоверено съответствие. Оценяването и удостоверяването на съответствието са задължения на производителя. Производителят определя електрическите параметри, включително и мощността, както и механични компоненти и възли, които включва продуктът и той избира стандартите и техническите решения, които ще приложи към произвеждания от него продукт, така че той да отговаря на съществените изисквания за безопасност, определени в приложимите директиви/наредби. Задълженията на всички икономически оператори са подробно описани в горецитираните нормативни документи и Вие като вносител трябва да сте запознат с тях.

Преди да пусне продуктите на пазара, вносителят трябва да се увери, че същите отговарят на изискванията на всички приложими директиви (наредби) и регламенти: че са с нанесена СЕ маркировка за съответствие и технически данни, имат ЕО декларация за съответствие, техническо досие и инструкция/указания за употреба.

Пуснатите на пазара на Р България електрически продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език.

Всички посочени документи може да намерите на Интернет страницата на ДАМТН в рубриката Нормативна уредба.