Имаме намерение да внасяме разклонители от Китай. Моля да ни предоставите информация за приложимата Евро директива, която е необходимо да изпълним при пускането на пазара на тези продукти.

За разклонителите са приложими Наредбите, приети на основание чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). В Декларацията за съответствие производителят по задължение трябва да е определил всички съответни приложими европейски директиви, като водещо приложима директива за посочените от Вас продукти е Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Тя е транспонирана в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Тъй като ще внасяте продукти, произведени в страна, която не е член на Европейския съюз, по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара, във връзка с предлагането на пазара на продукти, Вие сте вносител.

Съгласно изискванията на ЗТИП, като вносител имате задължението да пускате на пазара само продукти с оценено и удостоверено съответствие. Оценяването и удостоверяването на съответствието са задължения на производителя. Задълженията на всички икономически оператори са подробно описани в горецитираните нормативни документи и Вие като вносител трябва да сте запознати с тях.

Преди да пусне продуктите на пазара, вносителят трябва да се увери, че същите отговарят на изискванията на всички приложими директиви (наредби): че са с нанесена СЕ маркировка за съответствие и технически данни, имат ЕО декларация за съответствие, техническо досие и инструкция/указания за употреба.

Пуснатите на пазара на Р България електрически продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език.