Искам да внеса от Турция тапи за уши. Прилагам снимки. Какви са изискванията за сертифицирането им?

Продуктът, обект на запитването е лично предпазно средство (ЛПС). Европейските изискванията за ЛПС са разписани в Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на ЛПС или Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейски парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО, които може да намерите на общодостъпната страница на ЕК;

  • За продукта има хармонизиран стандарт EN 352-2:2002 – Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни на ушите, който не е задължителен,но прилагането му от производителите дава презумпция за съответствие на произвежданите ЛПС със съществените изисквания, определени в Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425;
  • След преглед на предоставените снимки е установено, че съгласно изискванията на Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425, то е от категория II;
  • За сертифициране на ЛПС от категория II, Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425 предвижда задължително участие на нотифицирано лице;
  • Нотифицираните лица получават от ЕК разрешения да извършват оценка на съответствието на продукти, по определена директива;

Информация за нотифицираните лица може да намерите на следния линк: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main