Какъв е начинът и към кой е необходимо да се обърнем за издаване на нова ревизионна книга на асансьор?

В случай, че асансьорът е монтиран и се експлоатира в жилищна сграда, за издаване на нова ревизионна книга е необходимо да се обърнете към лицето, което осъществява технически надзор на асансьора по силата на договор с етажната собственост. Наименованието на това лице се намира на стикера с информацията за периодичните технически прегледи на асансьора, който е залепен в кабината. От това лице може да се поиска издаване на ревизионна книга или дубликат на същата.

ДАМТН, чрез ГД ИДТН осъществява технически надзор на асансьори, монтирани в административни и обществени сгради. В случай, че описаният от Вас асансьор е монтиран в такава сграда, за издаване на ревизионна книга е необходимо да се обърнете към съответния Регионален отдел на ГД ИДТН, на територията на който е монтиран асансьорът.