Какъв е редът за регистриране на асансьори, монтирани в жилищни сгради?

Поради значимостта и високата обществена опасност на съоръженията с повишена опасност, законодателят е въвел регистрационен режим на същите. За асансьорите, регистрационния режим е подробно уреден в НБЕТНА, приета на основание чл. 31 от ЗТИП. По силата на наредбата, асансьорите се регистрират пред орган за технически надзор. При условие, че асансьорът е монтиран в жилищна сграда, е необходимо ползвателите (етажната собственост) да го регистрират пред избрано от тях лице, получило лицензия от Председателя на ДАМТН. Изборът може да бъде направен от сайта на ДАМТН www.damtn.government.bg, в раздел „Регистри“.

Задължение на ползвателя на асансьора е да инициира производство по регистрация  със заявление, в което посочва данни, идентифициращи ползвателя, адреса, където е монтиран асансьора, производителя и лицето, което е монтирало асансьора. Към заявлението се прилага ревизионна книга, технически данни и характеристики на асансьора, съставните му части и предпазните му устройства и декларация за съответствие със съществените изисквания, определени с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори.