Каква е действащата в момента периодичност на последващите проверки на битовите водомери, тъй като на страницата на ДАМТН стои Заповед А-441/13.10.2011 г., съгласно която срокът е 5 години, а според информация от упълномощена от ДАМТН лаборатория, този срок вече е 10 години? Каква е валидността на първоначалната проверка (при закупуване на водомер от търговската мрежа) – досега според Софийска вода – този срок беше 2 години?

Съгласно чл. 34 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на задължителен метрологичен контрол по Закона за измерванията подлежат водомерите на водопроводните отклонения и общите водомери на сгради – етажна собственост. Периодичността на последващите проверки на такива водомери с номинален разход Qn ≤ 15 m3/h e 5 години и е регламентирана в Заповед А–333/29.05.2014 г. на председателя на ДАМТН, публикувана на интернет страницата на агенцията –  www.damtn.government.bg, в рубрика „Регистри”.
За индивидуалните водомери след общия водомер на водопроводното отклонение разпоредбите за проверка са посочени в чл. 34а на горепосочената наредба. Те се проверяват на 10 години.