Каква е възможността за изпитване на течни горива по искане на външни лица в акредитираната лаборатория на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ) към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)?

Председателят на ДАМТН, чрез длъжностните лица от ГД ККТГ, осъществява контрол върху качеството на течните горива, биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход в съответствие с Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Съгласно разпоредбите на нормативната уредба, контролът върху качеството на горивата се извършва само на обектите, разпространяващи течни горива, като при установено несъответствие с изискванията за качество налага предвидените в ЗЧАВ и ЗЕВИ санкции.
Лабораторията за изпитване на течни горива към ГД ККТГ изпитва единствено проби от течни горива, взети по линията на контролната дейност на Дирекцията и по искане на Министерство на правосъдието,  Министерство на вътрешните работи и Агенция Митници.