Какви са изискванията, на които трябва да отговарят климатизаторите при пускането им на пазара?

Климатизаторите са електрически съоръжения, които попадат в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въведена в българското законодателство с Директива 2006/95/EО и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждена в българското законодателство с Директива 2004/108/EC.
Цитираните наредби са приети на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
Към климатизаторите, в зависимост от тяхната номинална охладителна мощност (или отоплителна, ако продуктът няма функция за охлаждане), e приложим и Регламент 206/2012, във връзка с Директива 2009/125/ЕО, по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане.
Задължение на производителя, преди да пусне климатизатора на пазара, е да оцени съответствието му с приложимите съществени изисквания, определени в НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС, и с изискванията на Регламент 206/2012, ако последният е приложим, и да удостовери оцененото съответствие с: маркировка за съответствие, съгласно Наредба за маркировката за съответствие; декларация за съответствие и техническо досие.
Вносителите са длъжни да пускат на пазара само продукти, чието съответствие е оценено и удостоверено.
Пуснатият на пазара продукт трябва да се придружава с инструкция за употреба на български език, изготвена от производителя.
Климатизаторите попадат и в обхвата на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (НИППЕЕОТТОЕЕО), въвеждаща в българското законодателство Директива 2011/65/ЕС, относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Вносителят, изпълнявайки задълженията си на лице, което пуска продуктите на пазара, определени в глава ІІ и ІІІ на наредбата, трябва да маркира всеки продукт с обозначение, определено в Приложение № 4 от наредбата, да обясни обозначението в инструкция за употреба и да състави удостоверение за съответствие по образец, съгласно Приложение № 3а от наредбата. Вносителят трябва да предостави копие от удостоверението на дистрибуторите на продукта или на лицата, извършващи продажба на крайните потребители.
Споменатите по-горе нормативни документи може да намерите на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в рубриката Нормативна уредба.