Какви са изискванията за внос и продажба на надувни артикули – всякакви размери – от раменки (пояси за ръце) до басейни?

„Раменките“ са лични предпазни средства (ЛПС), предвидено от законодателството на Общността и са наречени в същото: пояси за ръце. Тези ЛПС е предвидено да се предоставят на пазара на ЕС, в съответствие със съществените изисквания, определени в Директива 89/686/ЕИО или Регламент (ЕС) 2016/425, респективно в Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (НСИОСЛПС).
За поясите за ръце, европейският законодател е издал хармонизиран стандарт: БДС EN 13138-1: 2014 – Помощни средства за обучение по плуване. Част 1: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на помощни средства за обучение по плуване, закрепени към тялото. Този европейски стандарт определя изискванията за безопасност по отношение на конструкцията, производството, оразмеряването, маркировката и информацията, предоставена от производителя, за ЛПС, използвани от потребителя за помощ при плуване и подпомагат начинаещите при движението във водата, докато се учат да плуват.
Тези ЛПС са от категория II, тъй като са със сложно устройство и са предназначени да защитават от смъртни опасности или от такива, които могат да причинят тежки и необратими увреждания на здравето.
Приложимото законодателството предвижда следните задължения на производителя:

  • Да оценявани съответствието на продукта, чрез нотифициран орган за ЛПС и издаване на ЕС сертификат за изследване на типа, заедно със съответните протоколи от изпитвания за него,
  • Да удостовери съответствието с издаване на ЕС Декларация за,
  • Да нанесе трайно върху ЛПС маркировка за съответствие – СЕ.

В случай, че имате доказателство от производителя за оценка на съответствието на ЛПС, извършено преди датата на внос, действащото законодателство не предвижда пречка за внос и предоставяне тези ЛПС на територията ЕС, респективно на Р. България.
За надуваемите басейни Ви информираме, че от 20.07.2011 г. държавите-членки на Европейския съюз прилагат Директива 2009/48/ЕО за безопасност на играчките, която е въведена в българското законодателство чрез Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ, изм.и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г.).
Важно е да знаете, че продуктите, които се използват с/във вода попадат в обхвата на две директиви, съобразно дълбочината на водата, в която се използват и наличието на прикачени игрови елементи, с които децата играят.
На сайта на Европейската комисия в рубрика Toys – Toys Safety in the EU – Guidance ще намерите две ръководства № 7 Guidance document on toys used in and on the water и № 8 Guidance document on pools covered by the Toys Safety Directive http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_en , в които е направено ясно разделение между надуваеми играчки и надуваеми конструкции, използвани с и във вода. Компетентен орган за продуктите, попадащи в обхвата на Директива 2001/95/ЕО за обща безопасност на продуктите е Комисията за защита на потребителите.
За басейните-играчки европейският законодател е издал хармонизиран стандарт: БДС EN 71-8:2011 Безопасност на детски играчки, Част 8: Играчки за активни игри, използвани в домашни условия, където са посочени предупредителни знаци и текстове, за да е безопасно ползването на продукта.
Изискванията към продуктите, внесени и предназначени за пускане на пазара, както и задълженията на лицата, които ги внасят и пускат на пазара са определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн. ДВ, бр. 86/1999 г., изм. ДВ, бр. 101/2015 г.).