Какви са необходимите документи и сертификати за внос на ключодържатели, антистрес играчки, карнавални костюми и желета за моделиране?

По отношение на продуктите, обект на запитването, Ви информирам, че:

 • карнавалните костюми за деца са играчки;
 • желетата са детски играчки;
 • антистрес играчки;
 • ключодържателите се считат за играчки, когато имат игрови функции и детето може да играе с тях

и те попадат в обхвата на Директива 2009/48/ЕО за безопасност на играчките, респективно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките и за тях са приложими техните изисквания.

За сертифицирането на играчките ще намерите отговор в:

 • Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн. ДВ, бр. 86/1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.12/2018г.), който урежда: реда за определяне на съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазар на Общността и задълженията на лицата, които пускат продукти на пазар;
 • Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ, обн. ДВ, бр. 31/2016 г.), която въвежда в българското законодателство Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и в която са посочени съществените изисквания към играчките, процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието им със съществените изисквания.
 • Хармонизираните стандарти към Директива 2009/48/ЕО за оценяване съответствието на играчките, както следва:
  • БДС EN 71-1 Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства;
  • БДС EN 71-2 Безопасност на играчки. Част 2: Възпламенимост;
  • БДС EN 71-3:2013+А2:2017 Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи.

Със задълженията си на вносител по отношение на играчките, обект на запитването, може да се запознаете с разпоредбите на чл. 4, ал. 5 и чл. 4а от ЗТИП, във връзка с изискванията на чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от НСИОСИ.
Съгласно чл. 14, ал. 2 от НСИОСИ вносителят съхранява копие от ЕО декларацията за съответствие за период от 10 години, която предоставя на органите по надзор на пазара при поискване. В ал. 3 на същия член е посочено задължението на вносителя да предостави техническата документация на играчката/ките при мотивирано искане от органите по надзор на пазара.
В случай че играчките, които ще внасяте изискват предпазни мерки при употребата им, в Приложение № 2 от НСИОСИ ще намерите специфичните предупреждения за различните видове играчки. Във връзка с тях трябва да знаете, че трябва да бъдат на български език, съгласно изискванията на чл. 9 от същата наредба. Това изискване е относимо и за инструкциите за употреба на играчки.