Какво е необходимо за пускане на пазара на климатизатори след 01.01.2013 г., когато влиза в сила Регламент 206/2012

Пуснатите на пазара след 01 януари 2013 г. климатизатори трябва да отговарят на изискванията на Приложение I, т. 2 и т. 3 от Регламент 206/2012, съгласно посочения в чл. 3 на Регламента график.
Удостоверяване на съответствието на пуснатите на пазара след 01.01.2013г. климатизатори, с приложимите към тях изисквания, включително с изискванията за екопроектиране се извършва с маркировка за съответствие, декларация за съответствие и техническо досие.
Декларацията за съответствие се изготвя съгласно изискванията на приложимите наредби по чл. 7 и изискванията на чл. 26к, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите. Техническото досие трябва да съдържа и резултатите от изчислението, посочено в Приложение II на Регламент 206/2012.