Към кои от „старите машини“ или машините „втора употреба“ се прилагат изискванията на Директива 2006/42/ЕО за машините, както и други Европейски директиви?

Директива 2006/42/ЕО за машините, въведена в българското законодателство с Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на машините, се отнася за всички машини, независимо дали са „стари“ или „втора употреба“.
Когато се пускат за първи път на пазара на Р България или страна-членка на Европейския съюз, машините трябва да отговарят на изискванията на директивата, респ. наредбата-да имат нанесена маркировка за съответствие СЕ, да се придружават от ЕО Декларация за съответствие и оригинална инструкция за експлоатация, изготвена от производителя, както и нейния превод.