Към кой е необходимо да се обърнем за извършване на технически преглед за установяване на реалното техническо състояние на асансьор и каква е таксата за извършването му?

В случай, че асансьорът е монтиран и се експлоатира в жилищна сграда, техническия надзор се осъществява въз основа на договор с етажната собственост от лица, получили лицензия от Председателя на ДАМТН по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за реда за водене на регистър на съоръженията. Техническите прегледи на асансьори по чл. 24, ал. 1 от НБЕТНА се извършват по писмено искане на техните ползватели до органа за технически надзор, пред който асансьорът е регистриран. Ползвателите на асансьори по всяко време може да поискат извършване на технически преглед по чл. 24, ал. 1, т. 8 от НБЕТНА от това лице. Таксите за извършване на технически прегледи на асансьори, монтирани в жилищни сгради се определят от лицето, получило Лицензия от Председателя на ДАМТН, като таксата за техническия преглед се заплаща от ползвателя.

За извършване на технически прегледи на асансьори от служители на ГД ИДТН е необходимо ползвателите да подадат писмено заявление за извършване на технически преглед по искане на ползвателя на асансьора до съответния Регионален отдел на ГД ИДТН, на територията на който е монтиран асансьорът. Адресите за кореспонденция с Регионалните отдели на ГД ИДТН са обявени на интернет страницата на ДАМТН в Раздел „Структура и дейности“, подраздел „Специализирана администрация“. Заявлението трябва да бъде придружено с документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси. За извършване на технически преглед на асансьор, таксите са следните:

  1. Асансьори с не повече от 6 спирки – 55 лв.;
  2. Асансьори с повече от 6 и не повече от 10 спирки – 70 лв.;
  3. Асансьори с повече от 10 спирки – 95 лв.