Кои са упълномощените органи и фирми за осъществяване на технически надзор на асансьорните уредби, каква е таксата за извършване на проверка и кой следва да я заплати – етажната собственост или фирмата по поддръжката?

Регистър на лицата, оправомощени от Председателя на ДАМТН да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията е публикуван на интернет страницата на ДАМТН https://www.damtn.government.bg, в раздел „Регистри“.

Таксите за извършване на технически прегледи на асансьори са определени от Тарифа  за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси. Същата е публикувана на интернет страницата на ДАМТН https://www.damtn.government.bg, в раздел „Нормативна уредба“, „Наредби“.

Договорните и финансовите взаимоотношения между ползвателите на асансьори, лицата, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори и лицата, осъществяващи технически надзор на асансьори са от частно-правен характер, като ДАМТН не може да взема отношение по тях.