Кой носи отговорност за стопанисването и ремонтирането на даден язовир?

Пълната отговорност за стопанисването и ремонтирането на който и да е язовир са собствениците им. Необходимо е те да следят за тяхното състояние, да изпълняват направените предписания и в случай на необходимост да възложат подробно техническо обследване за язовирните стени и съоръженията към тях с цел надеждното установяване на техническото и експлоатационното им състояние и набелязване на необходимите ремонтни и други дейности, в това число и изграждане на подходящи контролно измерителни системи. Когато собственикът не отговаря на изискванията и няма необходимото образование за правилна експлоатация на водното съоръжение, то той трябва да назначи оператор на язовира, който да отговаря за правилното му стопанисване. При настъпване на евентуална авария с водоем отговорността за нея отново е на собственика.