Осъществява ли ДАМТН контрол на качество на природния газ?

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), чрез длъжностните лица от  Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ), в съответствие  чл. 8, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и чл. 14   от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, осъществява контрол върху качеството на течните горива, биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход.
Природният газ е първичен енергиен източник – добива се от земните недра, за разлика от течните горива и пропан-бутана, които се получават при преработката на петрола.
Той е екологичен и чист източник на енергия. Неговото използване, за разлика от конвенционалните бензинови и дизелови горива, не води до значително замърсяване на атмосферния въздух – не се отделят отпадъчни продукти, поради което не е необходимо контролирането му по ЗЧАВ.