Осъществява ли ДАМТН контрол на качество на пропан-бутан?

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), чрез длъжностните лица от  Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ), осъществява контрол върху качеството на течните горива, биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход, в съответствие с Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закон за енергията от възобновяеми източници.
Основна дейност  на ГД ККТГ е да осъществява контрол на качеството на течните горива на територията на страната за съответствие с изискванията към тях, посочени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.
Пропан бутан е втечнен газ и не попада в категорията на течните горива, поради което не е обект на контрола от страна на ДАМТН и ГД ККТГ.
Към настоящия момент в Р България няма институция, която да упражнява контрол на качеството на втечнените газове (LPG).