От името на фирма „ЕОН Ентъртейнмънт“ АД (вносител на детски играчки и игри), бих желал да отправя запитване във връзка с предстоящ внос на продукти, които са нови за нас като портфолио. Тъй като не сме запознати в детайли с нормативните документи и предписания за тях, имаме нужда от вашата помощ: Продукти без електрическа част: Детски велосипеди, тротинетки, ролери, скейтбордове Продукти с електрическо захранване: Детски коли и моторчета (с акумулаторни батерии за зареждане от електрическата мрежа). Във връзка с вноса на тези продукти бихме желали да се запознаем в детайли със следните ваши изисквания: Нормативни документи, които съдържат предписания за пускане на пазара на тези продукти. Задължителни изисквания за етикетиране и инструкции за употреба. Необходима техническа документация при внос. Гаранция / гаранции.

В отговор на Ваше запитване Ви информирам, че от 20.07.2011 г. влезе в сила Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ, обн. ДВ бр. 99/2010 г.), приетата с ПМС № 300 от 13.12.2010 г., въвеждаща в българското законодателство Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в която са определени съществените изисквания (СИ) към играчките, процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието им със СИ.
Като фирма, която предстои да внася играчки на българския пазар, респективно на европейския пазар, е необходимо да се запознаете със задълженията си на вносител, посочени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн. ДВ бр. 86/1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.38/2011г.) и действащата НСИОСИ.
Независимо, че производителят носи отговорността за това да определи кои от произведените от него продукти са играчки, Вие като вносител можете да се ориентирате за това дали продуктите са играчки по посочените изключения в приложение 1 от НСИОСИ и хармонизирания към нея стандарт БДС EN 71-1:2011 „БЕЗОПАСНОСТ НА ИГРАЧКИ, Част 1: Механични и физични свойства”.
Вземайки предвид горното и в отговор на поставените от Вас въпроси Ви информирам следното:

  • Задълженията Ви като вносител на играчки са разписани в ЗТИП.
  • Нормативните документи за пускане на пазара на играчки са указани в ЗТИП и НСИОСИ.
  • НСИОСИ се прилага за продукти, проектирани или предназначени за използване предимно за игра или с друга цел от деца под 14-годишна възраст, съгласно чл. 2, ал. 1 от НСИОСИ.
  • Задължителните изисквания за съдържанието на етикетите на играчките са указани в НСИОСИ и ЗТИП.
  • Съдържанието на инструкциите за употреба за играчки без батерии са указани в чл. 7 от НСИОСИ, във връзка с приложение № 2 от същата Наредба, както и в горепосочения хармонизиран стандарт.
  • Съдържанието на инструкциите за употреба за електрическите играчки, в зависимост от вида на батериите, са указани в хармонизирания стандарт БДС EN 62115 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИГРАЧКИ. Безопасност.
  • Трябва да знаете, че продуктите, на които акумулаторните батерии се зареждат със зарядно устройство, същото попада в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоражения предназначени за използване в определени граници на нарпежението (обн. ДВ бр. 62/2001 г. изм. и доп. ДВ бр. 37/2007 г.)
  • Необходимата Ви техническа документация при внос на играчки е ЕО Декларация за съответствие, съставена от производителя. Внасяните играчки на територията на Европейския съюз трябва да са маркирани от производителя с маркировка за съответствие СЕ.

Гаранционните условия не са от компетенцията на ДАМТН. Отговорна за този контрол е Комисия за защита на погребителите.