При внос на пиротехнически изделия с увеселителна цел от категория 1 на кой модул трябва да отговаря продукта – B, C, D, E, G?

Съгласно изискванията на чл. 45 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия (НСИОСПИ), в сила от 01.07.2015 г., приета с ПМС № 162 от 29.06.2015 г., обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.,изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 октомври 2017г., за оценяване на съответствието на пиротехническо изделие, преди да нанесе маркировката за съответствие СЕ върху пиротехническото изделие категория F1, производителят прилага една от следните процедури:

1. “ЕС изследване на типа” (модул B) в съчетание със:
а) “Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на
проверката на продукта на случайни интервали” (модул С2), или с
б) “Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството”
(модул D), или с
в) “Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта” (модул Е);

2. “Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт” (модул G);

Подробно описание на процедурите за оценяване на съответствието на пиротехническите изделия от категория F1 са подробно описани в Приложение № 2 към НСИОСПИ.