Трябва ли продукти като тигани, тенджери и като цяло посуда да имат инструкция за употреба както електрическите уреди?

Ако въпросните тигани и тенджери са електрически домакински уреди, т.е. те се захранват с променливо напрежение от 50 V до 1000 V или с постоянно напрежение от 75 V до 1500 V, за тях е приложима Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Тя е транспонирана в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Ако те имат захранващ блок, който генерира или допринася за генериране на електромагнитни излъчвания или се влияе от смущаващи електромагнитни излъчвания, то за тях е приложима също и Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Тя е въведена в българското законодателство с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост. Такива продукти попадат и в обхвата на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества.  Преди да пусне електрическите продукти на пазара, вносителят трябва да се увери, че същите отговарят на изискванията на всички приложими директиви (наредби) – имат нанесена СЕ маркировка за съответствие и технически данни, имат ЕО декларация за съответствие, техническо досие и инструкция/указания за употреба. Пуснатите на пазара на Р България електрически продукти трябва да се придружават от инструкция/указания за употреба на български език.
Всички цитирани документи са публикувани на Интернет страницата на ДАМТН в рубриката Нормативна уредба.
По отношение на обичайната „посуда“, компетентен орган е Комисията за защита на потребителите.