Чл. 9, параграф 3 от Регламента за енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (Регламента) предвижда, че за лампи, които са пуснати на пазара преди 1 септември 2013 г. е достатъчно да са в съответствие с изискванията на Директива 98/11/ЕО. Моля да посочите дали за пускане на пазара се счита първото предоставяне на количества от съответния артикул за продажба на крайни клиенти, т.е. пускане на пазара се определя за вид артикул, а не за всеки брой от съответния артикул. В този случай, необходимо ли е на лампи, които са продавани на пазара (от същия или друг търговец) преди 1 септември 2013 г., да се поставят енергийни етикети? Изключението от обхвата на Регламента само за лампи ли се отнася, т.е. от 1 март 2014 г. всички осветители, независмо кога са пуснати на пазара, трябва да отговарят на изискванията на Регламента? Какви са санкциите, които Дирекция „Надзор на пазара” има основание да наложи на доставчик, респективно търговец, за неспазване на изискванията на Регламента?

Делегиран регламент 874/2012 по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители е приет съгласно чл. 10 на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумация на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите. Горепосочената директива и приетите към нея делегирани регламенти са в компетенциите на Комисията за защита на потребителите.
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е компетентният орган по прилагането на Регламентите относно изискванията за екопроектиране, приети съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.