Във връзка с Наредбата за предварително опакованите количества продукти (приета с ПМС № 41 от 19.02.2003 г.) бихме желали да ви попитаме задължително ли е поставянето на знака е за съответствие на нетните количества на предварително опакованите продукти върху опаковки за еднократна употреба.

Съгласно чл. 7, ал. 5 на Наредбата за предварително опакованите количества продукти (НПОКП), предварително опакованите продукти (ПОП) с еднакви количества в партида, която отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 на наредбата, могат да бъдат означени със знак „е“. Тази разпоредба дава възможност на производителите на ПОП да изберат дали да поставят този знак при означаване на количества на ПОП, опаковани в еднакви количества. Независимо от това дали върху опаковката на тези продукти е поставен знак „е“ или не, българското законодателство изисква цялата произведена и пусната на пазара партида да отговаря на посочените в чл. 7, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 на НПОКП изисквания.
Съгласно Закона за измерванията (ЗИ) и издадената въз основа на него НПОКП, обявяването на количествата върху опаковките на ПОП е задължение на производителите на ПОП, а не на производителите на опаковките, в които продуктите се пакетират. Единствено за производителите на опаковки, предназначени за използване като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности, наричани в ЗИ за краткост “бутилки”, Законът за измерванията и издадената въз основа на него Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности, регламентират задължения за производителите на такива опаковки,  изисквания към бутилките и тяхната маркировка.  Следва да се има предвид, че не всяка произведена опаковка, предназначена за бутилиране на течен продукт е „бутилка“ по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗИ . Опаковка, предназначена да бъде използвана като съд за измерване  е опаковка, направена от стъкло или други материали, чиито твърдост и стабилност предполагат същите метрологични гаранции като стъклото, която има метрологични характеристики и може да служи за измерване на обема на затворената в нея течност. Пластмасовите бутилки, в които се бутилират безалкохолни напитки, мляко, айрян, боза и др. течности не са “бутилки” “ по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗИ.