Възможно ли е информацията, инструкцията за ползване, декларацията за съответствие и пр. на далекосъобщителни устройства (мобилни телефони), както и на друго електрическо или електронно оборудване да бъде на предоставена на потребителя на CD, или следва задължително да бъде предоставена на хартиен носител?

Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства са в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (НСИОСРКДУ), въвеждаща Директива 1999/5/ЕС (R&TTED).

Електрическото и електронно оборудване попада в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въвеждаща в българското законодателство Директива 2006/95/ЕС (LVD) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждаща Директива 2004/108/ЕС (EMCD).

Цитираните наредби са приети на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
В наредбите, както и в директивите, които те транспонират в българското законодателство, няма конкретизирано изискване за начина, по който да бъде предоставена информацията за потребителя, освен общото изискване: да придружава продукта, да е на български език, да е видима и лесно достъпна.
Службите на Европейската Комисия са приели като основен принцип, че информацията, предоставена на крайния потребител, трябва да му позволи да използва устройството без никакви по-нататъшни действия.

В ръководствата, които подпомагат тълкуването на директивите, се препоръчва инструкцията за употреба да бъде предоставена на хартиен носител с цел да бъде достъпна за всички потребители, дори и тези, които не разполагат с електронни възпроизвеждащи устройства и/или интернет.
Признато е като изключение, че получаването на компютър с DVD R/W функция може да позволи предоставянето на информацията в DVD формат, като копие на хартиен носител да има само на информацията за инсталацията, настройката и функциите на DVD – устройството.

В този смисъл мобилните телефони и друго електронно и електрическо оборудване би следвало да са придружени с инструкция за употреба на хартиен носител, освен ако не включват в себе си DVD устройство.

Електронните медии или интернет-връзката не са алтернатива на информацията на хартиен носител. Крайният потребител има абсолютното право на бързо и лесно използване на устройството, което е закупил без никакви допълнителни задължения.

Що се отнася до декларацията за съответствие на мобилните телефони информация може да намерите на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в рубриката „Въпроси и отговори”, „Отговори”, „Надзор на пазара”, „Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства”.