Съгласно Номенклатурата на видовете продукти от Приложение 1 към чл. 1, т. 2 “Групи строителни продукти” от НСИОССП, смесителните батерии /lводопроводна арматура/ попадат в група 26. Продукти в контакт с вода за човешко потребление(проводи, резервоари, кранове, вентили, съединителни продукти и др.) и за тях е определена система за оценяване на съответствието. Системата за оценяване включва сертификация на продукта. В случай, че смесителните батерии се внасят от Румъния в България, а са произведени в Китай и са придружени от сертификат за съответствие с нанесена маркировка СЕ, в който е описан приложен за тях стандарт (нехармонизиран), и той е издаден от сертификационен орган със седалище Великобритания: 1. Задължително ли е да се сертифицира продуктът по част трета от НСИОССП? 2. Чуждестранният орган за сертификация трябва ли да фигурира в база данни Nando?

Техническите изисквания към строителните продукти и нивата и класовете на експлоатационните им характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите, се определят с техническите спецификации и с нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
“Европейските технически спецификации” са определени в чл. 4, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП, ДВ бр.106/2006 г., изм. и доп.), приета на основание чл.7, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, ДВ бр.86/1999г., изм. и доп.),  а “българските технически спецификации” в чл.4, ал.2 от същата наредба.
Смесителите са строителни продукти и попадат в обхвата на НСИСОССП – номенклатура на видовете продукти от Приложение 1 към чл.1, т.2 “Групи строителни продукти”, издадена на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн., ДВ,.бр.86/1999 г., изм. и доп.).
ДАМТН извършва надзор върху строителните продукти, съответстващи на европейските технически спецификации, които се пускат на пазара или се влагат в строежите. Към настоящия момент за смесителите няма действащи европейски технически спецификации и съответно не са обект на надзор на пазара от ДАМТН. За тези продукти има действащи български технически спецификации БДС EN 200 и БДС EN 817.
Съгласно чл. 5, ал.4 от НСИСОССП строителните продукти, които съответстват на български технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие. Продуктите отговарящи на български технически спецификации се пускат на пазара с декларация за съответствие и указания за прилагане на български език.
Редът за пускането на пазара на строителните продукти, отговарящи на български технически спецификации е определен с Глава ІІІ от НСИСОССП.
Контролът на влаганите в строежа строителни продукти, произведени по български технически спецификации, се осъществява от консултанта при извършване оценката на съответствие на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор по реда на Закона за устройство на територията, поради което е необходимо посочените по-горе два въпроса да се отправят към Министерството на инвестиционното проектиране (МИП).