Задължително ли е горивата за извънпътна техника и трактори да съдържат биогориво?

Съгласно чл. 47 от Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, са длъжни в определени срокове да предлагат горивата за дизелови и бензинови двигатели смесени с биогорива със съответното процентно съотношение, а крайните разпространители са длъжни да предоставят на пазара тези горива, смесени с биокомпонент два месеца по късно от икономическите субекти, които ги пускат на пазара. В ЗЕВИ не е залегнало изискване за смесване с биокомпонент на горивата за извънпътна техника и трактори, отговарящи на изискванията за качество на чл.6, т.6 от НИКТГУРНТК.