Задължително ли е ползвателят (етажната собственост) да има договор за поддръжка на асансьора?

Предвид изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от НБЕТНА е задължително.
Съгласно чл. 7, ал. 1 от НБЕТНА, ползвателите на асансьори са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, и по всяко време могат да променят тези лица.
Съгласно чл. 7, ал. 2 от НБЕТНА, ползвателите са длъжни да не допускат експлоатация на асансьорите, ако не са сключили договор за поддържането им с лице извършващо поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.