Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях

Считано от 1 януари 2016 г., със създаването на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, бяха вмени контролни функции на агенцията по отношение на изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната експлоатация на водните съоръжения.

Контролът, осъществяван от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към агенцията е целогодишен. При извършване на проверка инспекторите на главната дирекция следят за техническото състояние на водоемите, както и за изрядната им документация. При наличие на нарушение се съставят актове със срок на изпълнение, както и наказателни постановления за констатираните нередности.

Пълната отговорност за стопанисването и ремонтирането на който и да е язовир са собствениците им. Необходимо е те да следят за тяхното състояние, да изпълняват направените предписания и в случай на необходимост да възложат подробно техническо обследване за язовирните стени и съоръженията към тях с цел надеждното установяване на техническото и експлоатационното им състояние и набелязване на необходимите ремонтни и други дейности, в това число и изграждане на подходящи контролно измерителни системи. Когато собственикът не отговаря на изискванията и няма необходимото образование за правилна експлоатация на водното съоръжение, то той трябва да назначи оператор на язовира, който да отговаря за правилното му стопанисване. При настъпване на евентуална авария с водоем отговорността за нея отново е на собственика.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор не разполага с правомощията да изготвя финансови стойности за ремонтна дейност. Тя изпълнява контролни функции по надзора на язовирните стени и съоръженията към тях, като издава предписания за констатирани неизправности на водоемите.

Публичния достъпа до информационна система се осигурява през интернет страницата на ДАМТН – http://dams.damtn.government.bg/.

На въвеждане в информационната система подлежат данните предвидени в Раздел I „Подлежащи на въвеждане данни за язовирните стени и съоръженията към тях“, Глава II „Въвеждане на данни в информационната система“ на НАРЕДБА № РД-04-02 ОТ 25 ноември 2016 г. за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от ДАМТН. В информационната система не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.

В резултат на реинженеринг на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, първоначално в система се предоставя достъп на собственика на язовирната стена и съоръженията към нея. След предоставянето на достъпа на собственика, влизане в системния профил и задължително попълване на всички данни в системата, собственикът може да даде право на оператора да въвежда данни и съответно да не въвежда данни, чрез полето „Право на въвеждане/редактиране на данни язовири“.