Технически надзор на СПО

Информация за лицата, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО и лицата, осъществяващи технически надзор на СПО, може да намерите и да се запознаете от регистрите, който са публикувани на сайта на ДАМТН www.damtn.government.bg, в раздел „Регистри“.

Поради значимостта и високата обществена опасност на съоръженията с повишена опасност, законодателят е въвел регистрационен режим на същите. За асансьорите, регистрационния режим е подробно уреден в НБЕТНА, приета на основание чл. 31 от ЗТИП. По силата на наредбата, асансьорите се регистрират пред орган за технически надзор. При условие, че асансьорът е монтиран в жилищна сграда, е необходимо ползвателите (етажната собственост) да го регистрират пред избрано от тях лице, получило лицензия от Председателя на ДАМТН. Изборът може да бъде направен от сайта на ДАМТН www.damtn.government.bg, в раздел „Регистри“.

Задължение на ползвателя на асансьора е да инициира производство по регистрация  със заявление, в което посочва данни, идентифициращи ползвателя, адреса, където е монтиран асансьора, производителя и лицето, което е монтирало асансьора. Към заявлението се прилага ревизионна книга, технически данни и характеристики на асансьора, съставните му части и предпазните му устройства и декларация за съответствие със съществените изисквания, определени с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори.

Изборът и осигуряването на СИМ картата към аварийно алармено устройство за двустранна разговорна връзка е част от задълженията на ползвателите на асансьора, а монтирането и поддържането на устройството се извършва от поддържащото асансьора лице и е необходима част от цялостното обслужване на съоръжението. Устройството спомага за по-бързото и ефикасно реагиране на асансьорните монтьори при аварийна ситуация, което в не малък брой случаи би могло да доведе до предотвратяването на сериозни инциденти.

В случай, че асансьорът е монтиран и се експлоатира в жилищна сграда, техническия надзор се осъществява въз основа на договор с етажната собственост от лица, получили лицензия от Председателя на ДАМТН по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за реда за водене на регистър на съоръженията. Техническите прегледи на асансьори по чл. 24, ал. 1 от НБЕТНА се извършват по писмено искане на техните ползватели до органа за технически надзор, пред който асансьорът е регистриран. Ползвателите на асансьори по всяко време може да поискат извършване на технически преглед по чл. 24, ал. 1, т. 8 от НБЕТНА от това лице. Таксите за извършване на технически прегледи на асансьори, монтирани в жилищни сгради се определят от лицето, получило Лицензия от Председателя на ДАМТН, като таксата за техническия преглед се заплаща от ползвателя.

За извършване на технически прегледи на асансьори от служители на ГД ИДТН е необходимо ползвателите да подадат писмено заявление за извършване на технически преглед по искане на ползвателя на асансьора до съответния Регионален отдел на ГД ИДТН, на територията на който е монтиран асансьорът. Адресите за кореспонденция с Регионалните отдели на ГД ИДТН са обявени на интернет страницата на ДАМТН в Раздел „Структура и дейности“, подраздел „Специализирана администрация“. Заявлението трябва да бъде придружено с документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси. За извършване на технически преглед на асансьор, таксите са следните:

  1. Асансьори с не повече от 6 спирки – 55 лв.;
  2. Асансьори с повече от 6 и не повече от 10 спирки – 70 лв.;
  3. Асансьори с повече от 10 спирки – 95 лв.

Регистър на лицата, оправомощени от Председателя на ДАМТН да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията е публикуван на интернет страницата на ДАМТН https://www.damtn.government.bg, в раздел „Регистри“.

Таксите за извършване на технически прегледи на асансьори са определени от Тарифа  за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси. Същата е публикувана на интернет страницата на ДАМТН https://www.damtn.government.bg, в раздел „Нормативна уредба“, „Наредби“.

Договорните и финансовите взаимоотношения между ползвателите на асансьори, лицата, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори и лицата, осъществяващи технически надзор на асансьори са от частно-правен характер, като ДАМТН не може да взема отношение по тях.

Предвид изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от НБЕТНА е задължително.
Съгласно чл. 7, ал. 1 от НБЕТНА, ползвателите на асансьори са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, и по всяко време могат да променят тези лица.
Съгласно чл. 7, ал. 2 от НБЕТНА, ползвателите са длъжни да не допускат експлоатация на асансьорите, ако не са сключили договор за поддържането им с лице извършващо поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.

В случай, че асансьорът е монтиран и се експлоатира в жилищна сграда, за издаване на нова ревизионна книга е необходимо да се обърнете към лицето, което осъществява технически надзор на асансьора по силата на договор с етажната собственост. Наименованието на това лице се намира на стикера с информацията за периодичните технически прегледи на асансьора, който е залепен в кабината. От това лице може да се поиска издаване на ревизионна книга или дубликат на същата.

ДАМТН, чрез ГД ИДТН осъществява технически надзор на асансьори, монтирани в административни и обществени сгради. В случай, че описаният от Вас асансьор е монтиран в такава сграда, за издаване на ревизионна книга е необходимо да се обърнете към съответния Регионален отдел на ГД ИДТН, на територията на който е монтиран асансьорът.