Формуляр за предоставяне на информация от фирми, притежаващи удостоверения от чл. 36 от ЗТИП и касаеща асансьорите в Република България

Изтегли в DOCX формат

efektivnost.docx

Изтегли в PDF формат

efektivnost.pdf

ДО лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 48 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и във връзка с полученото в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) исканее необходимо да изготвите и предоставите информация на Главна дирекция „Инспекция за държавен и технически надзор“ (ГД ИДТН) в срок до 27.02.2015 г., която да съдържа:

  1. Колко от поддържаните от Вас асансьори имат необходимост от преустройство и/или ремонт, за да се приведат в съответствие с последните нормативни изисквания за безопасност и енергийна ефективност?
  2. Кратко описание и приблизителна стойност на необходимото преустройство и/или ремонта, който ще се извърши на асансьорите.
  3. Исканата информация следва да ни изпращате на e-mail damtn@damtn.government.bg, попълнена във формуляра – efektivnost.docx, публикуван на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (www.damtn.government.bg). При невъзможност от попълване и изпращане на таблицата в електронен вид, моля ползвайте тази, приложена в настоящото писмо (efektivnost.pdf).

При изготвяне на информацията следва да имате предвид, че повишаване на енергийната ефективност на електрическите асансьори може да се постигне чрез преустройство на системата за задвижване, т. е. замяна на класическата схема „двигател-редуктор“ с високо моментен двигател с честотно регулиране. За целта трябва да се подмени таблото за управление на асансьора, а когато е наложително – и подмяна на носещите въжета и промяна в схемата на окачване.

С уважение,

ВАЛЕНТИН ЧИЛИКОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Share this post