Главен секретар

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен секретар” на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Подпомага председателя на ДАМТН при осъществяване на неговите правомощия, като ръководи и контролира дейността на администрацията на ДАМТН.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, магистър;
Професионален опит: 7 години или V старши ранг.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Ползване на западен език;
Компютърни умения: MS Office.
Размер на основната заплата за длъжността:1200 – 3200 лв.
Начин за провеждане на конкурса: Концепция за стратегическо управление и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/9885852 – отдел “Човешки ресурси”.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Уведомление за резултатите

Share this post